ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๑): ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๑): ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) อ่าน Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50.

(๒) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

(๓) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

 • sustainable development หมายความว่าอย่างไร 
มีความสำคัญอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้าง
 • preventative principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • precautionary principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • polluter pays principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • access to information หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
 • public participation หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • access to justice หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • human rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
 • preventative principle, precautionary principle, polluter pays principle, access to information, public participation, access to justice, substantive environmental rights, human rights มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และมีความสำคัญต่อ sustainable development หรือไม่ อย่างไร

ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน สำหรับวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารชมบันทึกการบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสัปดาห์ที่ ๕ (วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย ครั้งที่ ๖ เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖ เรื่อง หมวดหมู่ของกฎหมาย ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้นักศึกษาศึกษา Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50. แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้

 • sustainable development หมายความว่าอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไร
 • the preventative principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • the precautionary principle หมายความว่าอย่างไร แตกต่างจาก the preventative principle อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • the polluter pays principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • access to information หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • public participation หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับ access to information อย่างไร
 • access to justice หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
 • human rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร