ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๑): ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม (๑): ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาสมควรอย่างยิ่งที่จะทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) อ่าน Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50.

(๒) ศึกษาสไลด์ เรื่อง ทฤษฎีและหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

(๓) ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

  • sustainable development หมายความว่าอย่างไร 
มีความสำคัญอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้าง
  • preventative principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
  • precautionary principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
  • polluter pays principle หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
  • access to information หมายความว่าอย่างไร 
และมีความสำคัญอย่างไร
  • public participation หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • access to justice หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • human rights หมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร
  • preventative principle, precautionary principle, polluter pays principle, access to information, public participation, access to justice, substantive environmental rights, human rights มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร และมีความสำคัญต่อ sustainable development หรือไม่ อย่างไร

ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชมบันทึกประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (ภาคบัณฑิต) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน (๑): ความหมายและหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน สำหรับวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป