แนวทางการศึกษาวิชา น.๒๐๙ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิดและความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง

นักศึกษาวิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง แนวทางการศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละเมิดและความรับผิดเพื่อละเมิดของตนเอง สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดังนี้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แนวทางการศึกษาวิชา น.๒๐๑

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ เรื่อง แนวทางการศึกษา สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

  • ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
  • ผู้บรรยาย
  • เอกสารประกอบการศึกษา
  • กำหนดการบรรยาย
  • การวัดผล
  • การให้คำปรึกษา
  • chacrit.wordpress.com
  • คำถามพื้นฐานเพื่อการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑) สำหรับการบรรยายสัปดาห์ที่ ๒ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป