แนวทางการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ และกฎหมายกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมสไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง แนวทางการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ และกฎหมายกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีขอบเขตและวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้

  • ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการกำหนดนโยบายและการออกกฎหมาย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • บทบาทของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการกำหนดนโยบายและการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ
  • ด้วยว่ายังมีเรื่องอื่นๆ อีก ที่ต้องพิจารณา ในการกำหนดนโยบายและการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง นอกจากการชมสไลด์ ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ นักศึกษาสมควรศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วย

นอกจากนี้ ขอให้นักศึกษาพยายามตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ได้ หากนักศึกษายังมีข้อสงสัยขอให้สอบถามอาจารย์ผู้บรรยายเพิ่มเติม

  • วิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายหรือการออกกฎหมายอย่างไร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีบทบาทอย่างไรในการกำหนดนโยบายหรือการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  • ในการกำหนดนโยบายหรือการออกออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม ยังมีอะไรบ้างที่ต้องนำมาพิจารณาควบคู่กันไปกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพราะเหตุใด

The unofficial Australian national anthem: Waltzing Matilda

ไม่มีประเทศใดที่ไม่มีเพลงชาติ (national anthem) สำหรับประเทศออสเตรเลีย Advance Australia Fair คือ เพลงชาติ “อย่างเป็นทางการ”

อย่างเป็นทางการ???

ราวกับว่าประเทศออสเตรเลียมีเพลงชาติ “อย่างไม่เป็นทางการ” กระนั้น

คงไม่มีประเทศใดในโลกที่มี “เพลงชาติอย่างไม่เป็นทางการ” ควบคู่กับเพลงชาติอย่างเป็นทางการ เพลงชาติออสเตรเลียที่ไม่เป็นทางการก็คือ Waltzing Matilda

สนไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย พบผมได้ในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

The official Australian national anthem: Advance Australia Fair

Advance Australia Fair คือ เพลงชาติิิอย่างเป็นทางการของประเทศออสเตรเลีย

สนไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย พบผมได้ในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Can you say “G’day”?

ทราบไหม โดยปกติคนออสเตรเลียไม่ทักทายกันว่า Hello หรือ Hi หรือ Good Morning

ต้องการทราบรายละเอียด ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียสิ

พบผมได้ในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Five things about Australia

อยากรู้จักออสเตรเลียเป็นอย่างดี ไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียสิ

หากสนใจ พบผมได้ในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

How to speak Australian


อยากเรียนภาษาอังกฤษสำเนียงออสเตรเลียน?

วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือการไปใช้ชีวิตสักระยะหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย คบคนออสเตรเลียนแล้วเรียนรู้หรือใช้ชีวิตอย่างคนออสเตรเลียน

การไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียเป็นช่องทางหนึ่งที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษสำเนียงออสเตรเลีย

หากสนใจจริง ๆ พบผมได้ในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

W-curve

The W-curve

W-curve คือ ปรากฏการณ์ที่ผู้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ในชีวิตต้องเผชิญ รวมทั้งผู้ที่ต้องจากบ้านจากเมืองไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย เพราะผู้ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศต้องพบกับสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อย่างมากมาย หากไม่ทำความเข้าใจหรือไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมไว้ล่วงหน้า ผู้นั้นอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนตั้งตัวไม่ทันก็ได้

บทความ เรื่อง The W-curve and the First Year of College ซึ่งสรุปความมากจากบทความ เรื่อง Culture Shock and The First‐Year Experience โดย William J. Zeller and Robert Mosier อีกทอดหนึ่ง น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความรู้จักและเข้าใจปรากฏการณ์ W-curve เพื่อจักได้เตรียมตัวเองไว้ให้พร้อมก่อนออกไปเผชิญโลกกว้างต่อไป

W-curve เป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่ผมจักกล่าวถึงในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต