การบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในกรณีโบราณสถานของประเทศไทย

ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในกรณีโบราณสถานของประเทศไทย เป็นการบรรยายพิเศษที่ผมได้รับเชิญให้บรรยายแก่นักศึกษาวิชา ๑๖๐๔๔๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ขอขอบคุณ ผศ. ชนันทร์ภรณ์ บุญเกิดทรัพย์ ที่กรุณาให้เกียรติเชิญผมไปบรรยายพิเศษครั้งนี้

อนึ่ง สามารถดาวน์โหลด handout ได้ที่นี่

โฆษณา

วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

นักศึกษาวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป